Menu
 
Ogłoszenia

 

Program Rodzina 500+, szczegóły w zakładce obok.


INFORMACJA


Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 czerwca 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie będzie nieczynny ( w zamian za dzień 3 maja 2014 r. święto przypadające w sobotę – Święto Konstytucji 3 Maja)Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Zacznie obowiązywać w całej Polsce od 16 czerwca br.

W związku z wprowadzeniem w życie Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęczniewie od 16 czerwca br. będzie można pobrać formularz wniosku o jej wydanie.

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek dla rodzin z minimum trójką dzieci. Ma służyć ułatwieniu rodzinom wielodzietnym dostępu do instytucji kultury, aktywnego wypoczynku oraz obniżenia codziennych kosztów funkcjonowania. Wydanie Karty jest bezpłatne, a do jej wydania nie jest brana pod uwagę wysokość dochodów w danej rodzinie. Rodzice, w tym rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, będą mogli korzystać z Karty dożywotnio, a dzieci – do 18. roku życia lub – w przypadku kontynuowania nauki – do 25. roku życia. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym (lub znacznym) stopniu niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. Co istotne, rodzice wielodzietni nie będą tracić uprawnień wynikających z uczestnictwa w programie. Karty będą im wydawane "dożywotnio" w uznaniu za wysiłek i trud, który rodzice wielodzietni włożyli w wychowanie dzieci.
Program Karta Dużej Rodziny stanowi element pomocy rodzinom wielodzietnym w sytuacji kryzysu demograficznego.
Jakie informacje zostaną zamieszczone na Karcie?
Każda z wydanych Kart zawierać będzie imię i nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL, termin ważności Karty, numer Karty – składający się z 14 cyfr (7 pierwszych to identyfikator gminy, następne 5 cyfr to numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny – a 2 ostatnie to przypisane kolejno numery osoby w rodzinie), logo programu, skrót KDR pisany alfabetem Braill'a – oraz zabezpieczenia chroniące dokument przed podrobieniem i fałszowaniem.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku/ Dz. U. z 2014r. poz.755/ w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, składając wniosek o wydanie Karty należy okazać:
- w przypadku rodziców/ małżonków – dowód potwierdzający tożsamość,
- w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej jednostce,
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- w przypadku dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej bądź rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Lista podmiotów, które zadeklarują przyznanie ulg rodzinom wielodzietnym zostanie przedstawiona w najbliższym czasie na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl., rodzina.gov.pl. Zachęcamy do jej odwiedzenia.


Informacja
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunówW Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 567, opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wejdzie w życie 15 maja 2014 r., tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa ta określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.


Pęczniew, dn. 06.02.2014r.

Protokół Nr 3
z rozpatrzenia ofert realizacji usług w projekcie
"Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy"

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie w dniu 04.02.2014r. odbyło się rozpatrzenie ofert dotyczących wykonania strony internetowej projektu pt."Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej z administracją tejże strony zamieszczone zostało dn. 27.01.2014r. na stronie www.gopspeczniew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie, ponadto skierowano zapytanie ofertowe do następujących firm:
1. PHOTO – COMP Mariusz Raźniewski ul. Spółdzielcza 1 99-235 Pęczniew
2. PCnet-Serwis Jacek Mikołajczyk P. Kościuszki 30 99-200 Poddębice
3. F.H.U. LOGO Pl. M.Konopnickiej 1 99-140 Świnice Warckie

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie do dnia 31.01.2014r.
wpłynęły następujące oferty:

1. P.H.U. Agata Łupina Niwki 181, 26-700 Zwoleń
2. CONTROL Zima Marek ul. Fabryczna 11 43-100 Tychy
3. PISI Polska Rafał Orfin ul. Świętojańska 84/2 81-388 Gdynia
4. Irydium ul. Wyspiańskiego 6, 98-200 Sieradz
5. F.H.U. LOGO pl. Marii Konopnickiej 1, 99-140 Świnice Warckie
6. PC-net – Serwis Pl. Kościuszki 30, 99-200 Poddębice

Po rozpatrzeniu ofert w/w firmy otrzymały następującą punktację :

1. PISI Polska Rafał Orfin ul. Świętojańska 84/2 81-388 Gdynia - 41,98 pkt.
2. CONTROL Zima Marek ul. Fabryczna 11 43-100 Tychy - 51,29pkt.
3. Irydium ul. Wyspiańskiego 6, 98-200 Sieradz - 32,84pkt.
4. F.H.U. LOGO pl. Marii Konopnickiej 1, 99-140 Świnice Warckie - 100 pkt.
5. P.H.U. Agata Łupina Niwki 181, 26-700 Zwoleń - 8,61 pkt.
6. PC-net – Serwis Pl. Kościuszki 30, 99-200 Poddębice - 32,41pkt.

Ofertę z najwyższą punktacją na łączną kwotę 1060,00zł brutto przyjęto do realizacji.

Protokołowała
Katarzyna Bramowska - Rybczyńska


Pęczniew, dn. 27.01.2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach realizacji projektu pn. "Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy" zwraca się z prośbą o przekazanie oferty na wykonanie strony internetowej projektu. Umowa na w/w usługę nie będzie objęta procedurą zamówień publicznych zgodnie z Art. 4 pkt 8 ustawy.

I. Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie
Ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew
Tel./fax. 43 678 17 49
NIP 8281102155

II. Program, Priorytet, Działanie
Projekt pn. "Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Promocja integracji społecznej
Działanie/Podziałanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej/7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest utworzenie strony w/w projektu zgodnie z dokumentacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, administracja w wymienionym okresie oraz zabezpieczenia domeny i serwera.

IV. Wymagania i warunki współpracy :
1. Do współpracy zapraszamy tylko podmioty prawne prowadzące działalność gospodarczą.
2. Strona oparta być o system zarządzania treścią CMS – możliwość dodawania plików i artykułów przez zespół projektowy w sposób prosty, zawierać możliwość pobierania plików : ankieta, deklaracja itp. galerie zdjęć, opis projektu, linki do stron instytucji wdrażających i pośredniczących.

3. Utworzenie logo projektu wg. sugestii Usługodawcy oraz baneru na główną stronę internetową projektu.

4. Administrowanie stroną w okresie luty 2014 – luty 2015r. Usługodawca będzie przekazywał cyklicznie materiały do zamieszczenia na stronie ( tekst w Word i zdjęcia, pliki PDF, ilość postów zależna od działań projektu).

5. Opłacenia domeny projektu i miejsca na serwerze na czas trwania projektu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w szacie graficznej strony bez dodatkowych opłat. (tj. zmiana logotypów, banera na stronie głównej i podstronach, itp.)

V. Wymagane dokumenty
1. Oferta cenowa na zał. formularzu
2. Udokumentowanie wykonania min. 2 stron współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Udokumentowaną współpracę z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
4. Oświadczenie o znajomości dokumentacji dot. działań informacyjno-promocyjnych w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

VI. Kryteria oceny
1. Cena usługi 80%
2. Doświadczenie w tworzeniu stron współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 20%

Oferty należy nadsyłać do dnia 31.01.2014r. pocztą tradycyjną na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew, e-mailem poklpeczniew@op.pl lub składać osobiście w biurze projektu. GOPS Pęczniew zastrzega sobie poinformowanie o wyborze najkorzystniejszej oferty tylko wybranego oferenta oraz umieszczenie wyników na stronie internetowej www.gopspeczniew.pl.

Załącznik do pobrania - Formularz oferty

Protokół z wyboru oferty >>>Pobierz<<<


Wiesława Pawełczyk
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pęczniewie


WYCOFANIE OFERTY na wykonanie strony internetowej z dn. 07.01.2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie wycofuje zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2014r. na wykonanie strony internetowej w ramach projektu "Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy" realizowanym przez Gminę Pęczniew/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie. Przedstawione zapytanie w sposób niedokładny i niekompletny opisywało przedmiot zamówienia, co potwierdziły liczne pytania i wątpliwości ze strony Wykonawców.
GOPS Pęczniew informuje, że poprawione zapytanie ofertowe ukaże się na stronie do końca stycznia 2014r.


Pęczniew, dn.17.12.2013r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


Na wykonanie usługi – pełnienia funkcji koordynatora projektu "Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy" realizowanego przez Gminę Pęczniew/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie.

I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie
Ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew
Tel./fax. 43 678 17 49
NIP 8281102155

Czytaj całość zapytania>>>

>>>Zobacz protokół z wyboru oferty <<<


Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 11 grudnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele poszczególnych instytucji: Zespołu Szkół w Pęczniewie, Urzędu Gminy w Pęczniewie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie, Służby Zdrowia i Policji.
Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich jednostek mających bezpośredni kontakt z rodzinami dotkniętymi problemami przemocy, w szczególności przez:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Na posiedzeniu omówiono sprawy bieżące.


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie uprzejmie informuje, że od 01.12.2013 r. w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi są wydawane Wojewódzkie Karty Rodzin Wielodzietnych. Karty wydawane są rodzinom mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.
Program "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych" zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządu województwa łódzkiego, w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki, zdrowia.
Karta wydawana jest bezpłatnie na okres 36 miesięcy.
Więcej informacji w GOPS w Pęczniewie lub na stronie RCPS pod wskazanym linkiem

http://www.rcpslodz.pl/Aktualnosci/134/1/


KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie uprzejmie informuje, że wnioski na zasiłki rodzinne na okres zasiłkowy 2013/2014 będą przyjmowane od 1 września 2013r.
oraz wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2013/2014 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2013r.

Do wniosku o zasiłek rodzinny z dodatkami na okres zasiłkowy 2013/2014 oraz do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2013/2014 należy dołączyć m.in.:

. kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się
. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, w przypadku kiedy ojciec dziecka jest nieznany - zupełny odpis aktu urodzenia
. orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
. zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w roku kalendarzowym 2012 (do ukończenia 25 lat)
. zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2012 rok
. zaświadczenie albo oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2012
. przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów otrzymanych w 2012 roku
. w przypadku uzyskania dochodu w roku bazowym, czyli w 2012 roku:
dokument potwierdzający nowy dochód (tj. np. umowa o pracę, wpis o rozpoczęciu działalności gospodarczej, zaś z PUP o przyznaniu zasiłku, pismo z ZUS o przyznanej rencie itp.),
. w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym, czyli po 2012 roku:
a) zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
b) dokument potwierdzający nowy dochód (tj. np. umowa o pracę, wpis o rozpoczęciu działalności gospodarczej, zaświadczenie. z PUP o przyznaniu zasiłku, pismo z ZUS o przyznanej rencie itp.),
. w przypadku utraty dochodu z roku 2012 dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu:
a) świadectwa pracy
b) zaświadczenie z PUP
c) dokument potwierdzający zamknięcie działalności gospodarczej;
. kopię aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka
. wyrok sądowy orzekający rozwód lub separację, ugoda sądowa lub wyrok sądowy zasądzający alimenty
. zaświadczenie lub oświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego, okresie zatrudnienia
. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego lub oświadczenie stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych
. zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2012 roku
. lub inne nie wymienione dokumenty wymagane przez organ wypłacający świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W związku z powyższym należy zgłaszać się do biura GOPS w Pęczniewie pok. 4 pon. - pt. w godz. 7.30-15.30 .


 

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie uprzejmie informuje, że z dniem 30 czerwca 2013 r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie "starych", tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W związku z powyższym, osoby, które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymania tych świadczeń także po 30 czerwca 2013 r., powinny składać wnioski o przedmiotowe świadczenia już teraz wraz z dokumentami o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Odpowiednio wczesne składanie wniosków przez osoby zainteresowane umożliwi ich systematyczne rozpatrywanie i zapewni zachowanie płynności wypłaty świadczeń opiekuńczych po 30 czerwca 2013 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w indywidualnej sprawie, osoby zainteresowane powinny zwrócić się do tut. Ośrodka celem uzyskania informacjipok. Nr 4 tel. (43) 678 17 49


REKRUTACJA !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie informuje, że do końca marca 2013 r. trwa rekrutacja do kolejnej edycji projektu systemowego "Szansa na lepsze jutro-podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy osoby z terenu gminy Pęczniew do składania ankiet rekrutacyjnych. Wsparcie kierowane jest głównie do osób korzystających z pomocy społecznej w tutejszym Ośrodku, które chcą wejść lub powrócić na rynek pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu ul. Główna 10/12, Pęczniew od pon. do pt. w godzinach 7:30 – 15:30. Osoba do kontaktu: Patrycja Urbaniak – pracownik socjalny


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie informuje, że udziela pomocy rzeczowej w formie żywności unijnej w ramach programu PEAD od dnia 27.02.2013 r., którą otrzymał z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Pomoc rzeczowa w postaci żywności skierowana jest do osób, które spełniają kryterium dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej: 542 zł x 150 % = 813 zł
- dochód na 1 osobę w rodzinie: 456 zł x 150 % = 684 zł

O pomoc w formie artykułów żywnościowych można się ubiegać jeden raz w miesiącu na dany produkt.
Telefon kontaktowy GOPS Pęczniew: 43 678 17 49
Kampania "Pozory mylą, dowód nie" w Gminie Pęczniew

Gmina Pęczniew przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Pozory mylą, dowód nie" zainicjowanej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie i Komendę Główną Policji.
W dniu 11 października 2012 r. w Urzędzie Gminy w Pęczniewie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pęczniew, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie, Zespołu Szkół w Pęczniewie, Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach oraz sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Pęczniew. Na podstawie filmu instruktażowego koordynator akcji z poddębickiej policji asp. Elżbieta Tomczak poruszyła kwestie związane z prawidłowym zachowaniem się sprzedawców w wątpliwych sytuacjach dotyczących sprzedaży alkoholu oraz wskazała na konsekwencje prawne wobec właścicieli sklepów, w których dochodzi do sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Ponadto, uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne promujące kampanię (plakaty, ulotki, naklejki) w celu dystrybucji w punktach sprzedaży alkoholu.
Kampania "Pozory mylą, dowód nie" ma służyć ograniczeniu spożycia alkoholu przez nieletnich. Jej zadaniem jest zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży, że dorosły wygląd nie oznacza pełnoletniości, która upoważnia do zakupu alkoholu.


GUS ogłosił dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r.
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r. 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2011 r. 2713 zł.
  
Źródło: Główny Urząd Statystyczny


Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2012 roku następuje zmiana godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30


KOMUNIKAT

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie informuje, że wnioski na zasiłki rodzinne na okres zasiłkowy 2012/2013 (od 1 listopada 2012r.) będą przyjmowane od 1 września 2012r.  do 31 października 2012r.

 

UWAGA!!!
Od 1 listopada 2012 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2012 Nr 959)podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Kwoty kryteriów dochodowych będzie wynosić:
Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.

- 539,00 zł na osobę w rodzinie
- 623,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:
- 77,00 zł na dziecko do 5 lat,
- 106,00 zł na dziecko od 5 lat do 18 lat
- 115,00 zł na dziecko powyżej 18 lat
 
Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie informuje, że w terminie 01.08.2012 r. – 31.08.2012 r. są przyjmowane wnioski na dożywianie dzieci w szkole na okres wrzesień-grudzień 2012 r.

Dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 526,50 zł.


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie informuje, że od dnia 01 sierpnia 2012r. przyjmowane są wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2012/2013. W związku z powyższym należy zgłaszać się do biura GOPS w Pęczniewie pok. 4 pon. – pt. w godz. 7.00-15.00 .


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PĘCZNIEWIE
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE
OSOBOM ZAINTERESOWANYM ZAPEWNIAMY BEZPŁATNE SZKOLENIE
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PĘCZNIE
W

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do naszego biura, gdzie pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PĘCZNIEWIE
99-235 PĘCZNIEW, UL. GŁÓWNA 10/12
Tel.43/678-17-49

czynny: poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodziców naturalnych. Rodzinna opieka zastępcza ma na celu pomoc dziecku i jego rodzicom, którzy przez pewien czas muszą być oddzieleni od siebie z powodu zaniedbania lub innych szczególnych okoliczności. Zadaniem rodziny zastępczej jest więc zapewnienie dziecku ochrony, opieki i warunków zaspakajania potrzeb przez pewien okres, który jest potrzebny rodzinie naturalnej do rozwiązania swoich problemów.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobom niepozostającym w związku małżeńskim, którzy spełniają następujące warunki:
- Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
- Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
- Wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
- Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
- Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
- Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe.
- W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło utrzymania.
- Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:
- odpowiednie warunki bytowe,
- możliwości rozwoju fizycznego psychicznego i społecznego,
- możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka,
- możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
- odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

rodzina zastępcza:
a) spokrewniona (dziadkowie, rodzeństwo)
b) niezawodowa
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna
rodzinny dom dziecka

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż:
- 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
- 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)
Nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kładzie szczególny nacisk na pracę z rodziną naturalną, wsparcie dla rodzin zastępczych i adopcyjnych. Przewiduje stworzenie sieci rodzin wspierających i pomocowych, a także wzmocnienie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z asystentem rodziny na poziomie gminy oraz koordynatorem do spraw pieczy zastępczej na szczeblu powiatu.


"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka…"
Jan Paweł II


UWAGA!! Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne od lipca do grudnia 2012 r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 28 czerwca 2012 r., poz. 732).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2012 r. Oznacza to, że za każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.


Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.


Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka oraz kryterium dochodowego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do organu właściwego realizującego w gminie świadczenia rodzinne wniosek o przyznanie pomocy w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r.
W zawiązku z tym, iż wnioski należy składać do 31 maja 2012 roku pomoc przysługująca za miesiąc kwiecień będzie wypłacona z wyrównaniem.

Pomoc ta będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

 


INFORMACJA
UWAGA! BECIKOWE- od stycznia 2012r. ponownie konieczne będzie zaświadczenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie przypomina, że od 1 stycznia 2012r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
     Należy zaznaczyć, iż przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem.
Podstawa prawna:

  • art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
  • art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).

Pęczniew 08-07-2010

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wiesława Pawełczyk p.o. Kierownika GOPS

Informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pn. "Przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych projektu "Szansa na lepsze jutro - podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" z dn. 30.06.2010r. w zakresie tematycznym nr 1, złożona została 1 oferta.

 


 
Pęczniew 08-07-2010

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wiesława Pawełczyk p.o. Kierownika GOPS

Informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych projektu "Szansa na lepsze jutro - podniesienie kwalifikacji zawodowych
i powrót na rynek pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dn. 30.07.2010r.

w zakresie tematycznym nr 2 Szkolenia

zostało unieważnione.


Pęczniew 30-06-2010

Informacja o przetargu

Przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych projektu Szansa na lepsze jutro - podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy wspólfinansowanego se środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer ogłoszenia 189346-2010

Do pobrania:


Pęczniew 30-06-2010

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pęczniew 30-06-2010

Informacja o unieważnieniu postępowania 2
w sprawie przetargu >>> więcej


Pęczniew 30-06-2010

Informacja o unieważnieniu postępowania 1
w sprawie przetargu >>> więcej


Pęczniew 22-06-2010

Informacja o przetargu

Przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych projektu Szansa na lepsze jutro - podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy wspólfinansowanego se środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer ogłoszenia 177756-2010

 

 

Copyright by www.mrybczynski.com